Κυριακή 05 Δεκεμβρίου 2021

Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη: Τι αλλάζει στους πλειστηριασμούς;

Οι οφειλέτες πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να πιέσουν τους πιστωτές τους για την έγκαιρη ρύθμιση των οφειλών τους για να μην χάσουν τις περιουσίες τους. 

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Αικατερίνη Θ. Φραγκάκη: Τι αλλάζει στους πλειστηριασμούς;

Το  νέο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή προβλέπει την αυτόματη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς κατά 20%, χωρίς δικαστική ενέργεια, αν καταστούν άγονοι οι δύο πρώτοι πλειστηριασμοί. Σε περίπτωση που ξανά ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα 30 ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας.

 Η διαδικασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα με γρήγορες διαδικασίες να ολοκληρώνεται ο πλειστηριασμός, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνεται η αξία του εκπλειστηριασμάτος γεγονός που θα έχει συνέπεια στην μείωση στην απόσβεση του χρέους. Με λίγα λόγια οι οφειλέτες θα χάνουν την περιουσία τους, ενώ το χρέος δεν θα μειώνεται δραστικά και σε κάποιες περιπτώσεις θα συνεχίζουν να χρωστάνε. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι παρότι οι πλειστηριασμοί ξεκίνησαν, αν και ακόμα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, μόνο οι οι οικονομικά ευάλωτοι πολίτες θα μπορούν να προστατεύονται από τους πλειστηριασμούς, ενώ θα συνεχίζουν να γίνονται κανονικά οι  πλειστηριασμοί σε ακίνητα που δεν συνάδουν με το προφίλ των οικονομικά ασθενέστερων. Ως εκ τούτου οι οφειλέτες πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να πιέσουν τους πιστωτές τους για την έγκαιρη ρύθμιση των οφειλών τους για να μην χάσουν τις περιουσίες τους. 

Ειδικότερα το νέο σχέδιο νόμου ορίζει:

«Άρθρο 68 Μη εμφάνιση πλειοδοτών – Χρόνος υποβολής της αίτησης του επισπεύδοντος για κατακύρωση σ’ αυτόν – Τροποποίηση άρθρου 966 ΚΠολΔ Στο άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, α) στην παρ. 1 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο, β) αντικαθίσταται η παρ. 2, γ) προστίθενται παρ. 2Α και 2Β, δ) τροποποιείται η παρ. 3, προκειμένου να απαλειφθεί η αναφορά σε ελεύθερη εκποίηση και να προστεθεί παραπομπή στην παρ. 2Β, και το άρθρο 966 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 966 1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και 6ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 2Α. Αν και ο πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αναρτωμένης της σχετικής δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 2Β. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). 3. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. 4. Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του πλειστηριασμού, για λόγους τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων διενέργειας αυτού, η διαδικασία θεωρείται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης. Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή της διαδικασίας παραμένουν ισχυρές.».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ