Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Δημήτριος Α. Σιγάλας: Γ.Ε.ΜΗ. – Κύριες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και συνέπειες παραβάσεως αυτών υπό τον ν. 4635/2019 σχετικά με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σημαντική καινοτομία του νέου νόμου αναφορικά με τα στοιχεία που υποχρεούνται να καταχωρούν οι υπόχρεοι, είναι η υποχρέωση καταχώρησης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ηλεκτρονικών καταστημάτων των υπόχρεων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Δημήτριος Α. Σιγάλας: Γ.Ε.ΜΗ. – Κύριες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και συνέπειες παραβάσεως αυτών υπό τον ν. 4635/2019 σχετικά με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Με τον Ν. 4635/2019 «Μέρος ΙΣΤ’, Γενικό Εμπορικό Μητρώο», ο οποίος διαδέχθηκε τον ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Ενδεικτικά, από τις σπουδαιότερες αλλαγές που επήλθαν είναι:

• Διεύρυνση του κύκλου των υπόχρεων προς εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. παράλληλα με μία διασταλτική ερμηνεία της έννοιας του «εμπόρου», καθώς πλέον υποχρεούνται σε εγγραφή και οι κοινοπραξίες , οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί , οι ομόρρυθμοι εταίροι , οι οργανωμένες επιχειρήσεις και οι κληρονόμοι .

• Πρόβλεψη έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας (Certificate of Good Standing) , ενός πιστοποιητικού που, ανταποκρινόμενο στα διεθνή πρότυπα, συμπυκνώνει μία σειρά από πιστοποιητικά (πιστοποιητικό μη λύσεως, μη κατάθεσης αίτησης εκκαθάρισης, συνδιαλλαγής, εξυγίανσης, πτώχευσης κλπ.).

• Δυνατότητα του υπόχρεου, υπό προϋποθέσεις, να προβαίνει ο ίδιος, με δική του ευθύνη, στις αναγκαίες καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω μιας διαδικασίας αυτοματοποιημένης καταχώρισης που δεν απαιτεί έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των εγγράφων και των δικαιολογητικών, παρά μόνο δυνατότητα των Υπηρεσιών να προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο .

• Αυστηροποίηση των κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων δημοσιότητας. Ασφαλώς, οι ως άνω αποτελούν μόνο τις βασικότερες καινοτομίες καθώς οι επιμέρους διατάξεις του νέου νόμου 4635/2019 επέφεραν σωρεία αλλαγών, οι οποίες είναι πέραν του πεδίου ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου άρθρου.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι μία πλήρης και συγκεντρωτική έκθεση του συνόλου των προβλεπομένων από τον Ν. 4635/2019 παραβάσεων, όπως αυτές προβλέπονται τόσο στο βασικό άρθρο 114 «Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους», όσο και σε επιμέρους διατάξεις του ως άνω νόμου, αφού πρώτα εκτεθούν με σαφήνεια οι περιπτώσεις παράβασης που επισύρουν τις ως άνω κυρώσεις.

Σημειώνεται, ότι επίκειται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία θα καθορίζονται ειδικότερα τα επιμέρους κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Εκκινώντας από το κεντρικό άρθρο 114 του Ν. 4635/2019, σε συνδυασμό με την Αιτιολογική Έκθεση του ως άνω νόμου, και με μια πρώτη ανάγνωση, εύκολα διακρίνουμε την αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων σε σχέση με το προϊσχύσαν άρθρο 17 του Ν. 3419/2005, αφού ενώ υπό το παλαιό καθεστώς προβλεπόταν πρόστιμο από 100 έως 10.000 ευρώ, υπό το ισχύον καθεστώς προβλέπεται πρόστιμο από 500 έως 100.000 ευρώ σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων δυνάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου.

Η ως άνω σημαντικότατη αύξηση των ποσών των προστίμων κρίνεται μάλλον δικαιολογημένη, δεδομένης της νέας δυνατότητας για αυτοματοποιημένη καταχώριση από τους υπόχρεους, κατά την οποία δεν διενεργείται έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας.

Ως αντιστάθμισμα αυτού, χαρακτηριστική η αναφορά στον νόμο ότι το πρόστιμο θα επιβάλλεται «κατόπιν ηλεκτρονικής προειδοποίησης των υπόχρεων», η οποία παραπέμπει στο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης υπόχρεου και το οποίο δικαίωμα αντιστοιχεί σε υποχρέωση της αρμόδιας διοικητικής αρχής, υποχρέωση που πηγάζει από το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και από τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 20 § 2 του Συντάγματος. Δέον να προβλεφθεί ρητώς ότι σε περίπτωση ίασης της παράβασης από τον ίδιο τον υπόχρεο μετά την ηλεκτρονική ειδοποίηση να μειώνεται το ύψος του προστίμου.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις παράβασης που επισύρουν τις ως άνω διοικητικές κυρώσεις, ο νόμος παραπέμπει στο σύνολο των διατάξεων 85 – 116 του Ν. 4635/2019 . Για τον λόγο αυτό σκόπιμη είναι η παράθεση των βασικότερων υποχρεώσεων του υπόχρεου, καθώς και των συνεπειών και κυρώσεων. Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Πρωταρχική υποχρέωση που πηγάζει από τον Ν. 4635/2019 είναι πρωτίστως η ίδια η εγγραφή όσων υποχρεούνται από τον νόμο στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4635/2019, και μετά τη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων αυτών.

Δίχως καν να αναλογιστούμε τις διοικητικές κυρώσεις που επισύρει η παράβαση της ως άνω υποχρέωσης, η παράλειψη της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ως περαιτέρω συνέπεια τη μη απόκτηση του τεκμηρίου εμπορικότητας από τον υπόχρεο, ιδιότητα που συνεπάγεται προνόμια από τα επιμέρους νομοθετικά κείμενα για τον κάτοχό του.

Παράλληλα, η παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. από τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε εγγραφή συνεπάγεται και τη μη απόκτηση νομικής προσωπικότητας . Υποχρέωση αναγραφής του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.

Με την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκτάται ο μοναδικός Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. τον οποίο ο υπόχρεος πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., σε κάθε έγγραφο που αφορά τον υπόχρεο, και υπό το νέο καθεστώς επιπλέον και στους διαδικτυακούς τόπους και τα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου, στα οποία πρέπει επιπλέον να αναφέρεται και η νομική μορφή του υπόχρεου, η έδρα και το ενδεχόμενο γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων προς δημοσιότητα

Η υποχρέωση δημοσιότητας συνιστά μία από τις κυριότερες υποχρεώσεις που πηγάζουν τόσο από τον Ν. 4635/2019, όσο και από τις επιμέρους διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου που εξειδικεύουν την υποχρέωση αυτή, καθόσον αυτή συνεπάγεται τόσο τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 114 του Ν. 4635/2019, όσο και μια σειρά από άλλες δυσμενείς συνέπειες για τον υπόχρεο.

Στο άρθρο 95 του Ν. 4635/2019 αναφέρονται τα στοιχεία προς καταχώριση που αφορούν όλους τους υπόχρεους εγγραφής, ενώ στο άρθρο 96 και 97 αναφέρονται τα επιπρόσθετα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούν οι προσωπικές και οι κεφαλαιουχικές εταιρείες αντίστοιχα.

Στο άρθρο 98 και 99 ορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που υποχρεούνται να καταχωρούν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες αντίστοιχα, ενώ τα άρθρα 100 και 101 αφορούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των αλλοδαπών εταιρειών.

Τέλος, όσον αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες, το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 προβλέπει τις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σημαντική καινοτομία του νέου νόμου αναφορικά με τα στοιχεία που υποχρεούνται να καταχωρούν οι υπόχρεοι, είναι η υποχρέωση καταχώρησης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ηλεκτρονικών καταστημάτων των υπόχρεων, για τα οποία πρέπει να υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την καταχώριση του domain name στον αρμόδιο φορέα και σε κάθε περίπτωση πριν την πλήρη ενεργοποίησή του .

Κρίσιμο στο σημείο αυτό είναι να γίνει διάκριση μεταξύ συστατικής και δηλωτικής δημοσιότητας, έννοιες που για πρώτη φορά διασαφηνίστηκαν με τον νέο νόμο 4635/2019 . Συστατική δημοσιότητα, λοιπόν, έχουμε όταν τα έννομα αποτελέσματα των δημοσιευτέων πράξεων εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα αλλά και να την απωλέσουν οι υπόχρεοι που διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να επέλθει τροποποίηση του καταστατικού, λύση, αναβίωση της εκκαθάρισης ή και του ίδιου του νομικού προσώπου και προκειμένου να πραγματοποιηθεί συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή άλλη μορφή μετασχηματισμού υπό τους όρους του άρθρου 93 του Ν. 4635/2019, πρέπει να τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας.

Παράλειψη της συστατικής δημοσιότητας, συνεπώς, συνεπάγεται και τη μη επέλευση των εννόμων συνεπειών για τις πράξεις για τις οποίες απαιτείται.

Δηλωτική δημοσιότητα έχουμε όταν τα έννομα αποτελέσματα των δημοσιευτέων πράξεων εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσης των πράξεων αυτών. Η παράλειψη της δημοσιότητας αυτής έχει ως περαιτέρω συνέπεια τη μη δυνατότητα των υπόχρεων να αντιτάξουν έναντι τρίτων τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, εκτός αν οι υπόχρεοι αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.

Αντιθέτως, οι τρίτοι μπορούν αν επικαλούνται στοιχεία ή πράξεις για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διατυπώσεις δημοσιότητας.

Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 114, οι οποίες επισύρονται στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης δημοσιότητας προβλέπονται και άλλες δυσμενείς συνέπειες για τον παραλείποντα υπόχρεο.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο υπόχρεος ή ο έχων έννομο συμφέρον έχει παραλείψει να υποβάλει σχετική αίτηση, δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές, επιβάλλοντας ταυτόχρονα και το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 114 του Ν. 4635/2019, αφού προηγουμένως θέσει σε αυτόν προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών προκειμένου είτε να υποβάλλει αίτηση ή να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή .

Σημαντικότατη κύρωση είναι αυτή του άρθρου 94 § 5 του Ν. 4635/2019, σύμφωνα με την οποία παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των προσώπων ή των ενώσεων προσώπων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών με πρόσωπα του δημοσίου τομέα, καθώς και τη διεκδίκηση από αυτούς προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Προκειμένου να αρθεί το ως άνω κώλυμα συμμετοχής, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις δημοσιότητας ή να εξασφαλιστεί το Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Certificate of Good Standing) του άρθρου 111 του Ν. 4635/2019.

Εξίσου σημαντική συνέπεια στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικό πρόσωπο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για δύο (2) συνεχή έτη είναι η θέση αυτού σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., για την οποία ενημερώνεται τόσο η αρμόδια Δ.Ο.Υ. όσο και οιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Μάλιστα, η θέση σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων μπορεί να διαταχθεί τόσο αυτεπαγγέλτως, όσο και κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και στην περίπτωση που εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικό πρόσωπο δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης δύο (2) έτη μετά τη θέση του για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης . Υποχρέωση ορθής καταχώρισης στοιχείων προς δημοσιότητα

Προκειμένου να εξεταστεί η υποχρέωση για ορθή καταχώριση στοιχείων προς δημοσιότητα και οι συνέπειες μη εκπλήρωσής της, σκόπιμο είναι να γίνει διάκριση μεταξύ της διαδικασίας καταχώρισης μέσω κατάθεσης αιτήσεως ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., κατά την οποία απαιτείται έλεγχος τήρησης της προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία, έλεγχος πληρότητας, νομιμότητας και έλεγχος καταβολής των τελών, και της διαδικασίας αυτοματοποιημένης καταχώρισης.

Στην πρώτη περίπτωση, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4635/2019, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου ο υπόχρεος να διορθώσει τυχόν ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια των σχετικών ως άνω ελέγχων από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. επί των αιτήσεων καταχώρισης και δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων από τον υπόχρεο, και εφόσον παρέλθει αυτή η προθεσμία άπρακτη ή δεν συμπληρωθούν οι ελλείψεις προκειμένου να πληρούνται οι όροι του νόμου, η αίτηση καταχώρισης ακυρώνεται και τα καταβληθέντα τέλη του άρθρου 103 του Ν. 4635/2019 καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..

Στην περίπτωση της διαδικασίας αυτοματοποιημένης καταχώρισης, όπως προκύπτει από το άρθρο 102 § 1 του Ν. 4635/2019 και ρητώς από την αιτιολογική έκθεση του ως άνω άρθρου, η ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τη νομιμότητα των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων ανήκει αποκλειστικά στο πρόσωπο που τις διενεργεί.

Ο νόμος δεν διευκρινίζει το είδος της ευθύνης αυτής, αλλά πιθανόν πρόκειται για αδικοπρακτική ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί ζημία σε καλόπιστο τρίτο από εσφαλμένη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, η διόρθωση των σφαλμάτων που οφείλονται στον υπόχρεο δεν έχουν αναδρομική ισχύ, παρά μόνον όταν πρόκειται για επουσιώδη σφάλματα, τα οποία σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΦΕΚ (Β’ 5160/2020) είναι τυχόν ορθογραφικά λάθη, εκ παραδρομής εσφαλμένη αναγραφή κάποιου στοιχείου στη συνημμένη δήλωση, πράξη ή στοιχείο, καθώς και άλλα ήσσονος σημασίας λάθη που δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το κύρος της πράξης.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τη διόρθωσή τους τεκμαίρονται ορθές και σύννομες μπορεί να έχει τεράστιες δυσμενείς συνέπειες για τον υπόχρεο, δεδομένου ότι πάγια αρχή του δικαίου είναι η προστασία του καλόπιστου τρίτου.

Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που ο υπόχρεος εκ παραδρομής καταχωρήσει αυτοματοποιημένα λανθασμένη πράξη, στοιχείο ή αρχείο στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ., ακόμη και στην περίπτωση που ο ίδιος αιτείται τη διόρθωση και ανεξαρτήτως της τυχόν αμελλητί διόρθωσης του σφάλματος ή της διαγραφής της καταχώρισης από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλονται στον υπόχρεο οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 114 του Ν. 4635/2019, όπως πλέον ρητά αναφέρει το άρθρο 6 § 2 περ. β΄ της υπ’ αριθμόν 122577/22-11-2020 υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5160) «Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος 102 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)».

Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση που τη διόρθωση την αιτείται οιοσδήποτε τρίτος, καθώς και σε περίπτωση που η ίδια η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντοπίσει σφάλμα κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 του Ν. 4635/2019, αλλά και σε περίπτωση που εντοπίσει παράληψη ή λάθος κατά τη διεξαγωγή του δειγματικού ελέγχου .

Συνάγεται, επομένως, ότι ο νομοθέτης θέλησε να αντισταθμίσει τις ευρείες δυνατότητες που παρείχε στους υπόχρεους για ταχύτατη και αυτοματοποιημένη καταχώριση μίας σειράς πράξεων και στοιχείων που απαιτούν δημοσιότητα, με την πρόβλεψη εννόμων συνεπειών και κυρώσεων, τις οποίες, μάλιστα, όπως φαίνεται από την υπ’ αριθμόν 122577/22-11-2020 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5160)

«Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος 102 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» και η οποία ήρθε να εξειδικεύσει τον Ν. 4635/2019, επισύρει ανεξαρτήτως πρόκλησης ζημίας σε τρίτους, δημιουργώντας έτσι ένα είδος αυξημένης αντικειμενικής ευθύνης στους διενεργούντες την καταχώριση.

Ο Δημήτριος Α. Σιγάλας είναι Δικηγόρος

Άρθρο 86 § 1 εδ. ιε Ν. 4635/2019 Άρθρο 86 § 1 εδ. ε Ν. 4635/2019 Άρθρο 86 § 1 εδ. δ Ν. 4635/2019 Άρθρο 86 § 2 Ν. 4635/2019 Άρθρο 111 § Ν. 4635/2019 Άρθρο 102 Ν. 4635/2019. Βλ. και υπ’ αριθμόν 122577/22-11-2020 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5160) «Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος 102 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)». Άρθρο 114 § 1 εδ. α’ Ν. 4635/2019 «Για παραβάσεις του νόμου αυτού…». Άρθρο 93 § 2 του Ν. 4635/2019. Άρθρο 85 § 2 περ. β΄ Ν. 4635/2019 σε συνδυασμό με Άρθρο 93 του ίδιου νόμου. Άρθρο 95 § 1 περ. η΄, σε συνδυασμό με το Άρθρο 103 § 3 του Ν. 4635/2019. Άρθρο 85 § 2 περ. β΄ και γ΄ Ν. 4635/2019 σε συνδυασμό με Άρθρο 93 και 94 του ίδιου νόμου. Άρθρο 108 § 1 του Ν. 4635/2019. Άρθρο 107 § 4 – 5 του Ν. 4635/2019. Η υπ’ αριθμόν 122577/22-11-2020 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5160) «Αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος 102 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)». Άρθρο 105 § 4 του Ν. 4635/2019. Όπως προκύπτει από το άρθρο 6 § 2 περ. α΄ της υπ’ αριθμόν 122577/22-11-2020 υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5160/2020) δεν είναι δυνατή η απευθείας διόρθωση από τον υπόχρεο σε όλες τις περιπτώσεις. Άρθρο 6 § 2 περ. γ΄ και δ΄ της υπ’ αριθμόν 122577/22-11-2020 υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5160/2020).

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ