Πέμπτη 19 Μαϊου 2022

διατάξεις περί αδικαιολογήτου

Άκυρη σύμβαση έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Άκυρη σύμβαση έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Όταν εκτελείται και παραδίδεται έργο ή παρέχονται εργασίες ή υπηρεσίες με άκυρη σύμβαση έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να προβάλουν αξιώσεις στηριζόμενες στη σύμβαση.