Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

εντολή δικηγόρου

Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία και αποζημίωση λόγω λύσεως σύμβασης εντολής δικηγόρου

Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία και αποζημίωση λόγω λύσεως σύμβασης εντολής δικηγόρου

Κατάχρηση δικαιώματος  Προϋπόθεση της γενέσεως αξιώσεως εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι η ανυπαρξία ή η ελαττωματικότητα της αιτίας βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη, ενώ εάν η αιτία δεν είναι ανύπαρκτη ή ελαττωματική, ο πλουτισμός δεν είναι αδικαιολόγητος και αξίωση εξ αυτού δεν στοιχειοθετείται. Η σύμβαση αποτελεί νόμιμη αιτία […]