Κυριακή 02 Απριλίου 2023

Ιωάννης Χήνος

Ιωάννης Χήνος: Δικαιοσύνη και ποσόστωση

Ιωάννης Χήνος: Δικαιοσύνη και ποσόστωση

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Ν. 3689/2008, τόσο οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δι. όσο και οι επιτυχόντες - φοιτητές σε αυτήν, αξιολογούνται με βάση μια κλίμακα από το μηδέν (0) έως το δεκαπέντε (15).