Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης  Εφέτης

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης: Σχετικά με τους περιορισμούς του δικαιώματος της συνάθροισης

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης: Σχετικά με τους περιορισμούς του δικαιώματος της συνάθροισης

Οι κανόνες, που αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας της πολιτείας όπως είναι οι κανόνες του Συντάγματος, λειτουργούν ιστορικά, που σημαίνει ότι οι έννοιες τους πρέπει να ερμηνεύονται και ιστορικά.