Σάββατο 10 Ιουνίου 2023
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος: … δάση λαθών …

Δεν δικαιούται η Διοίκηση να ανάγει σε δήθεν ¨κορυφαίο εργαλείο¨, δασικούς χάρτες που βρίθουν λαθών και που ως αποτέλεσμα έχουν την ταλαιπωρία των πολιτών

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος: … δάση λαθών …

Πολλά προσφάτως λέγονται περί δασών και δασικών εκτάσεων και ιδιοκτησιακού καθεστώτος επ΄ αυτών … λόγια εντέχνως νεφελώδη … . Ας γίνει λοιπόν σαφές ότι ο Νόμος 998/1979,  ρητά προβλέπει εις το άρθρο 62 ότι: «Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ` ου ή αίτηση, και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ` αυτώ ύπαρξη του δικαιώματος του. Κατ` εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης».

Ήτοι, το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών ή δασικών εκτάσεων δεν ισχύει εις τις Περιφέρειες των ως άνω Πρωτοδικείων, παγία δε η σχετική Νομολογία, ιδίως μετά την έκδοση της αποφάσεως υπ΄ αρ. 340/1985 του Αρείου Πάγου [(Πρόεδρος Π. Λογοθέτης, Εισηγητής Χρ. Σαρτζετάκης).

Αυτά λοιπόν που λέγονται κάθε 5-6 μήνες ότι γίνονται συναντήσεις με το Υπουργό ή άλλους φορείς [σχετικά δελτία τύπου ας αναζητηθούν εις το διαδίκτυο], ενώ συνάμα το Υπουργείο δεν δίδει σαφείς οδηγίες στις κατά τόπους Υπηρεσίες [Διευθύνσεις Δασών] – που εδρεύουν στις Περιφέρειες των ως άνω Πρωτοδικείων – περί του τρόπου υλοποίησης του ως άνω άρθρου [62] του Ν. 998/1979 εις τις Περιφέρειες των ως άνω Πρωτοδικείων, μόνον επιεικώς αδιαφορία, αν όχι και υποκρισία, καταμαρτυρεί, και δη:

παρά την ως άνω ρητή ρύθμιση του Νόμου, οι οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων επί των σχετικών περιπτώσεων είναι ενιαίες [όμοιες] διά όλη τη Χώρα, ήτοι παρά την ρητή κατά τα άνω εξαίρεση.

Ήτοι, το Κράτος, δια των υπευθύνων οργάνων του, δεν έχει μεριμνήσει, ούτε μεριμνά, δια τον τρόπο άμεσης και ουσιαστικής εφαρμογής της ως άνω ουσιώδους εξαιρέσεως, αλλά οδηγεί τους Πολίτες που έχουν ιδιοκτησία, χαρακτηριζομένη ως δάσος ή δασική έκταση, εις τις Περιφέρειες των ως άνω Πρωτοδικείων στην διά της δικαστικής οδού επίλυση της υποθέσεώς των, που διαρκεί σειρά ετών.

Ας γίνει επίσης σαφές ότι από την πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών σε Ιόνια Νησιά μέχρις την κύρωσή των, απαιτείται η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο διά τας ιδιοκτησίας, που από λάθος εκτίμηση φέρονται ως δάση ή ως δασικές, θα αποθαρρύνει, αυτός ο λανθασμένος χαρακτηρισμός τους, κάθε επένδυση, με αποτέλεσμα ούτω τη μείωση της αξίας της ιδιοκτησίας.

Δεν δικαιούται δε η Διοίκηση να ανάγει σε δήθεν ¨κορυφαίο εργαλείο¨, δασικούς χάρτες που βρίθουν λαθών και που ως αποτέλεσμα έχουν την ταλαιπωρία των πολιτών, και σαφώς αντιβαίνει εις τις αρχές της Χρηστής Διοίκησης και του Κράτους Δικαίου η εμμονή της Διοίκησης να μην διορθώνει τα λάθη της, αλλά να καλεί τους Πολίτες να ταλαιπωρηθούν σε διαδικασίες που απαιτούν χρόνο και χρήμα, ίνα διορθώσουν τα δικά της λάθη.

Ενώ συνάμα η αβεβαιότητα της έκβασης των αντιρρήσεων και του μακρού χρόνου που θα απαιτηθεί διά την εξέτασή των, θα εμποδίζει την αξιοποίηση πολλών ιδιοκτησιών, και οπωσδήποτε θα μειώνει την αξία τους, ενώ συνάμα δια πολλές, εξ αυτών, ιδιοκτησίες θα είναι εγγύς και η λήξη των προθεσμιών έκδοσης οικοδομικών αδειών, που τάχθησαν με την προσφάτως ψηφισθείσα πολεοδομική νομοθεσία … εκτός αν τελικά αυτή είναι η βούληση τινών, η απαξίωση δηλαδή της ιδιοκτησίας, ίνα εν τέλει περιέλθει εις τας χείρας των ολίγων.

Και ηχεί αφελές το αίτημα τινών, αιτουμένων την παράταση των προθεσμιών υποβολής ενστάσεων και αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών, και υποκρισία όσων υπόσχονται την ικανοποίηση τέτοιου αιτήματοςόταν αυτό δεν συνοδεύεται και από το αίτημα, και την αντίστοιχη δέσμευση, της άμεσης σύστασης πολλών παραλλήλων Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων που θα δεσμεύονται σε αυστηρώς συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια να αποφαίνονται.

Μόνη η παράταση των προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων και αντιρρήσεων, χωρίς την παράλληλη πρόβλεψη και δέσμευση για ταχεία και δικαία εξέταση των ενστάσεων και αντιρρήσεων, θα έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της αβεβαιότητας, και την συνεπακόλουθη απαξίωση της ιδιοκτησίας, και συνάμα την μεγίστη ταλαιπωρία του Πολίτη, ως συμβαίνει ήδη με το Κτηματολόγιο, όπου οι Πολίτες εγκλωβίζονται σε δαιδαλώδεις διαδικασίες, και ενίοτε πολυέξοδες, δια να διορθώσουν τα λάθη και του Κτηματολογίου, οφειλόμενα πολλά εξ αυτών στην προχειρότητα της σύνταξης των σχετικών χαρτών.

Και δη έχει εμφιλοχωρήσει σωρεία λαθών και εις τους δασικούς χάρτες και του Κτηματολογίου, που δεν δικαιολογούνται, αν μάλιστα αναλογισθούμε τα εποπτικά μέσα [λχ αεροφωτογραφίες, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τοπογραφικά κλπ] που διαθέτουν οι συντάξαντες τους χάρτες αυτούς.

Και σαφώς ούτε με τις, προσφάτως, και δη εκ των υστέρων συσκέψεις, ούτε με τηλεδιασκέψεις και υποσχέσεις θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση.

Αν πραγματικά ενδιαφέροντο, ας συσκέπτοντο πριν … Θα προσπαθούσαν να διορθωθούν τα λάθη συσκεπτόμενοι μεθοδικά πριν την ανάρτηση των δασικών χαρτών, και ουχί εκ των υστέρων με δηλώσεις και υποσχέσεις.

Και δεν είναι λοιπόν το ζήτημα η προθεσμία δια την υποβολή των αντιρρήσεων … αναμενόμενο ότι θα δοθεί, κατά το συνήθως συμβαίνον, παράταση … και θα το παρουσιάσουν το γεγονός, της παράτασης της προθεσμίας για διορθώσεις, ως επιτυχία και δήθεν εκδήλωση ενδιαφέροντος, όταν μάλιστα η εξέταση των ενστάσεων και των αντιρρήσεων θα διαρκέσει ίσως και έτη πολλά …

Ήτοι, αν πραγματικά οι αρμόδιοι επιζητούν ουσιαστική λύση, τότε είναι μόνον η ακόλουθη η υπεύθυνη στάση απέναντι στους Πολίτεςη άμεση ανάκληση των ως άνω δασικών χαρτώνΤΩΡΑ, και αφού οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών στελεχωθούν με ικανό αριθμό ειδικών επιστημόνων, διότι οι ήδη υπηρετούντες παρά τας κοπιώδεις προσπαθείας των δεν επαρκούν αριθμητικά δια τοιαύτης εκτάσεως δασικούς χάρτες, να αναρτηθούν αργότερα οι δασικοί χάρτες αφού έχουν προηγηθεί όλες οι διορθώσεις, και έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες δια την εφαρμογή του άρθρου 62 Ν. 998/1979.-

Ο Γεράσιμος Βασ. Θεοδωράτος είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ