Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Λουκάς Αποστολίδης: ΤΣΜΕΔΕ – Μισθωτοί και Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Η τεράστια ανισότητα μεταξύ μισθωτών μηχανικών και ελευθεροεπαγγελματιών έχει αχθεί, ως πιλοτική δίκη, στην 7μελή σύνθεση του πρώτου τμήματος του ΣτΕ. 

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Λουκάς Αποστολίδης: ΤΣΜΕΔΕ – Μισθωτοί και Ελεύθεροι Επαγγελματίες dikastiko.gr

Πριν τον ν. 4387/2016 στο ΤΣΜΕΔΕ υπήρχαν από το 1979 τρεις βασικοί πυλώνες συνταξιοδοτικών παροχών. Η κύρια σύνταξη και η ειδική προσαύξηση ως προσαύξηση – συμπλήρωμα της κύριας σύνταξης. Καθόλη τη διάρκεια από το 1979 έως 31/12/2015, η εν λόγω παροχή έλαβε διάφορα ονόματα. Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετης Παροχής (ΕΛΠΠ), Ειδική προσαύξηση στο ΤΣΜΕΔΕ που προβλέφθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3518/2006 και καταργήθηκε από 1/1/2016. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος του θεσμού της Ειδικής Προσαύξησης εισφορές και παροχές μισθωτών και ελευθεροεπαγγελματιών ήταν ίδιες. Αυτή την ισότητα και αναλογικότητα μεταξύ εισφοράς και παροχής είχε ως στόχο ο νόμος (Κατρούγκαλου) το 2016.

Συγκεκριμένα, ο ν. 4387/2016 άρθρο 94 παρ. 4 για την προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων, και ειδικότερα των έννομων συνεπειών για τους ασφαλισμένους που παρείχαν άπαντες, μισθωτοί και ελευθεροεπαγγελματίες τις ίδιες εισφορές, με ιδιαίτερη πρόνοια στο άρθρο 94 παρ. 4 όρισε ότι: «4. Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που προβλέφθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3518/2006, καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και μετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ). Στη μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού προσαύξησης λαμβάνονται υπόψη το ύψος των εισφορών υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, ο αντίστοιχος χρόνος καταβολής τους, καθώς και τα έτη καταβολής της παροχής λόγω Ειδικής Προσαύξησης». 

Μετά από αναλογιστική μελέτη εκδόθηκαν δύο ΚΥΑ (αριθ. 26083/887/2016/7.6.2016/7.6.2016 «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» και η τροποποιητική ΚΥΑ οι. 52331/1861 όπου ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 ότι:

« Για την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για τα 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-5-2016, δηλαδή το ποσό των 1.146,32€. 

Για την Ειδική Προσαύξηση του ανωτέρω τομέα, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύξησης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-5-2016, δηλαδή το ποσό των 1.524,60€.

Για τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 39 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-5-2016, δηλαδή το ποσό των 1.562,10€.

Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016, δηλαδή το ποσό των 1.232,09€.

Ως ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην του ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3518/2006 ποσοστό ασφάλισης, όπως ίσχυε την 31-12-2015, δηλαδή ασφάλιστρο ύψους 12%».

Η ως άνω ΚΥΑ με τις ρυθμίσεις που ορίζει έδωσε μια θετική λύση σε όλους τους πριν το 1993 ασφαλισμένους, προστατεύοντας σε ένα βαθμό τις καταβαλλόμενες συντάξεις στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ).

Ο ορισμός ενός τεκμαρτού συντάξιμου μισθού, 1524,60 ευρώ για τον υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης, προστάτευσε τις καταβαλλόμενες συντάξεις. 

Μετά από δύο χρόνια, με νέα εγκύκλιο αριθ. πρωτ. Φ. 80000.οικ.9187/183/14-2-18, του Αν. Πετρόπουλου, ανατράπηκαν όλως παράνομα και αντισυνταγματικά, οι ρυθμίσεις περί τεκμαρτού συντάξιμου μισθού των ελευθεροεπαγγελματιών από 1524,60, στα 900 αφού συνέδεσε τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού με βάση τον μέσο μισθό της ανταποδοτικής σύνταξης. Η προσβαλλόμενη εγκύκλιος, χωρίς καμία αναλογιστική μελέτη, χωρίς δημοσίευση ΦΕΚ, με τον κανονιστικό της χαρακτήρα περιόρισε στο 50% της συντάξιμες αποδοχές που προκύπτουν με βάση την ΚΥΑ του 2017, σχετικά με τον υπολογισμό της Ειδικής Προσαύξησης.

Η ρύθμιση όμως αυτή δημιούργησε ένα χάσμα εισοδήματος συντάξιμων αποδοχών μεταξύ των μισθωτών μηχανικών και των ελευθεροεπαγγελματιών, ασφαλισμένων στο τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Συγκεκριμένα ενώ ο μέσος συντάξιμος μισθός για τον ελευθεροεπαγγελματία είναι περί τα 900 ευρώ, του μισθωτού αντίστοιχα, με μόνο κριτήριο ότι απασχολείται με σχέση μισθωτής εργασίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό χώρο, ο μέσος συντάξιμος μισθός είναι 1.800 ευρώ.

Η τεράστια αυτή ανισότητα μεταξύ μισθωτών μηχανικών και ελευθεροεπαγγελματιών έχει αχθεί, ως πιλοτική δίκη, στην 7μελή σύνθεση του πρώτου τμήματος του ΣτΕ. 

Επισημάναμε στην εκδίκαση της υπόθεσης, ότι η επίδικη εγκύκλιος παραβιάζει βασικές αρχές του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Η αρχή της ισότητας, της αναλογικότητας και ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη δημόσια αρχή, αλλά και της ΕΣΔΑ με την άμεση προσβολή περιουσιακών γεγενημένων δικαιωμάτων, παραβιάζονται βάναυσα με τις ρυθμίσεις της «ψευδοεγκυκλίου» που έχει κανονιστικό χαρακτήρα και εισάγει δυσμενή μεταχείριση και μάλιστα κραυγαλέα μεταξύ μισθωτών μηχανικών και ελευθεροεπαγγελματιών. 

Αιτηθήκαμε στον ΕΦΚΑ, με παραστάσεις, συζητήσεις, και εξώδικες διαμαρτυρίες να εφαρμοσθεί τουλάχιστο η εγκύκλιος του 2017, που όριζε ως μέσο – τεκμαρτό – συντάξιμο μισθό το ποσό των 1524,60 ευρώ για τον υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης του συντάξιμου μισθού μας.

*Λουκάς Θ. Αποστολίδης, Δικηγόρος, πρ. αντιπρόεδρος της Βουλής

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ