Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Εκλογές 2023: Επί… ποδός 35.282 υπάλληλοι του Δημοσίου, δήμων και περιφερειών για τη διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση αποτελεσμάτων

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων. Ο ανώτατος αριθμός εργαζομένων ανά φορέα.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Εκλογές 2023: Επί… ποδός 35.282 υπάλληλοι του Δημοσίου, δήμων και περιφερειών για τη διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση αποτελεσμάτων eurokinissi

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, με 35.282 υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου, των δήμων και των περιφερειών να συγκροτούν τα ειδικά εκλογικά συνεργεία που θα εργαστούν εκτός κανονικού ωραρίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση της υπουργού Εσωτερικών, Καλλιόπης Σπανού και αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, με την οποία ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων που θα συμμετέχουν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία ανά φορέα και θα απασχοληθούν σε αργίες όπως Σάββατο και Κυριακή, αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι τις 26 Μαΐου, λαμβάνοντας αποζημίωση.

Όπως αναφέρει η απόφαση στα ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και όσοι υπηρετούν σε αυτό, της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ, καθώς και αποσπασμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών σε άλλες υπηρεσίες, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων των λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία θα βεβαιώνεται από τις προϊστάμενες αρχές και συγκεκριμένα:

– Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Ε.Υ.Δ.Ε ΥΠ.ΕΣ, από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

– Για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης από τον την Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

– Για το προσωπικό των Γραφείων Νομικού Συμβούλου στους Τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας Θράκης, από τον οικείο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου εκάστου των ως άνω Γραφείων.

– Για το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τον οικείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων από τον οικείο Περιφερειάρχη.

– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο.

Μετάδοση και έκδοση εκλογικών αποτελεσμάτων

Eurokinissi

Μετάδοση και έκδοση εκλογικών αποτελεσμάτων: Ο αριθμός των υπαλλήλων ανά φορέα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά Υπηρεσία είναι:

α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών:

– Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, Τομείς:

  1. Εσωτερικών, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους πεντακόσιους δέκα επτά (517).
  2. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριακόσιους τριάντα τρεις (333).

iii. Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατόν πέντε (105).

  1. iv. Στα Πολιτικά Γραφεία (Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων) και το Γραφείο της Ειδικής Γραμματέως, συμπεριλαμβανομένων και όσων προσφέρουν υπηρεσία στα ανωτέρω γραφεία, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους ενενήντα (90).

– Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριάντα (30).

– Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατόν πενήντα (150). Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, θα απασχοληθούν στις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες είναι χωρικά εγκατεστημένες οι οικείες Υπηρεσίες.

β) Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριακοσίους είκοσι τέσσερις (324), οι οποίοι θα απασχοληθούν στις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες είναι χωρικά εγκατεστημένες οι οικείες Διευθύνσεις.

γ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στους τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαέξι (16).

δ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους τομείς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12).

ε) τέσσερις (4) υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πέντε (5) υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Τι ισχύει για Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, δήμους και περιφέρειες

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους σαράντα (40), στις περιφέρειες ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Περιφερειακή Ενότητα, στους οποίους πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που έχει την κύρια ή αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία, καθώς και οι υπάλληλοι των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που υποστηρίζουν την εκλογική διαδικασία ανέρχεται σε 2.174, ενώ στους δήμους για τα εκλογικά συνεργεία έχει προβλεφθεί ανώτατος αριθμός 31.242 υπαλλήλων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ