Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023

Η “ακτινογραφία” του Αρείου Πάγου – Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός για τη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα και βάσει της απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Η “ακτινογραφία” του Αρείου Πάγου – Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός για τη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου EUROKINISSI

Η οργάνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Γραμματείας του περιλαμβάνονται στη νέα “ακτινογραφία” του Αρείου Πάγου όπως αυτή αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας που περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και σχετικής απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σε αυτό λειτουργούν 7 πολιτικά Τμήματα (Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ΄ και Δ΄) και 3 ποινικά (E΄, ΣΤ΄ και Ζ΄).

Η σύνθεση κάθε Τμήματος, καθώς και εκείνη των Τμημάτων διακοπών, ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου εντός του Ιουνίου. Δικαστικοί λειτουργοί που καθίστανται μέλη του Αρείου Πάγου μετά την ως άνω απόφαση τοποθετούνται στα Τμήματα με πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, για την ισχύ της οποίας απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας.

Σε κάθε Τμήμα μπορεί να υπηρετούν περισσότεροι του ενός Αντιπρόεδροι, οι οποίοι προεδρεύουν εκ περιτροπής. Παράλληλα, η Γραμματεία του Αρείου Πάγου αποτελείται από τη Διεύθυνση και εννέα (I-IX) Τμήματα.

“Ακτινογραφία” του Αρείου Πάγου: Οι αρμοδιότητες των πολιτικών Τμημάτων

Όπως αναφέρει το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τις αρμοδιότητες των 7 πολιτικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου:

  1. Στα Α1, Α2 και Α3 Πολιτικά Τμήματα υπάγονται: α) αιτήσεις αναίρεσης επί υποθέσεων ενοχικού και εμπορικού δικαίου, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου πολιτικού Τμήματος, β) αιτήσεις αναίρεσης κατ’ αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί υποθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κ.Πολ.Δ., τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τοv.δ. της 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 “περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών”, καθώς και επί υποθέσεων ανακοπής κατά διαταγών πληρωμής, γ) αιτήσεις αναίρεσης επί υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, εν γένει, δ) αιτήσεις αναίρεσης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου πολιτικού Τμήματος. Στο Α1 πολιτικό Τμήμα υπάγονται και οι διοικητικές υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου, πλην εκείνων για τις οποίες αρμόδια είναι η Ολομέλεια.
  2. Στα Β1 και Β2 πολιτικά Τμήματα υπάγονται αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορώνκαι αφορούν: α) εργατικές διαφορές (άρθρα 591, 614 αρ. 3 και 621- 622 Κ.Πολ.Δ.) και β) διαφορές από αμοιβές (άρθρα 591, 614 αρ. 5 και 662Α Κ.Πολ.Δ.).
  3. Στο Γ΄ πολιτικό Τμήμα υπάγονται αιτήσεις αναίρεσης επί υποθέσεων εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, καθώς και οι υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί σε αυτό με απόφαση του Δ΄ Τμήματος(ύστερα από αναίρεση).
  4. Στο Δ΄ πολιτικό Τμήμα υπάγονται οι αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί: α) κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και αφορούν πάσης φύσεως μισθωτικές διαφορές (άρθρα 591, 614 αρ.1 και 615-620 Κ.Πολ.Δ. και ειδικοί νόμοι), β) κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και αφορούν διαφορές αποζημίωσης για ζημιές από αυτοκίνητα (άρθρα 591 και 614) και από σύμβαση ασφάλισης της αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα, εν γένει, γ) επί υποθέσεων ακύρωσης αποφάσεων γενικών συνελεύσεων σωματείων και συνεταιρισμών, δ) επί υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, πλην των πτωχευτικών, ε) επί υποθέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και στ) επί υποθέσεων διαιρεμένης οριζοντίως ή καθέτως ιδιοκτησίας (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

Στο Δ΄ Τμήμα υπάγονται και οι υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί σε αυτό ύστερα από αναίρεση. Αιτήσεις αναψηλάφησης κατά αποφάσεων του Αρείου Πάγου (άρθρο 538 Κ.Πολ.Δ.) δικάζονται από το Τμήμα που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Η εισαγωγή υπόθεσης σε μη αρμόδιο, κατά τις ως άνω διατάξεις, πολιτικό Τμήμα δεν συνεπάγεται απαράδεκτο ή ακυρότητα.

"Ακτινογραφία" του Αρείου Πάγου

EUROKINISSI

Οι ημερομηνίες συνεδριάσεων και ο προσδιορισμός υποθέσεων

Με το Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται αναλυτικά και οι ημερομηνίες συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών Τμημάτων, καθώς και ο προσδιορισμός υποθέσεων κατά δικάσιμο και ειδικότερα αναφέρεται:

  1. Στα πολιτικά Τμήματαπροσδιορίζονται κατά δικάσιμο έως έξι (6) το πολύ υποθέσεις για κάθε υπηρετούντα Αρεοπαγίτη. Στα Α1, A2 και Α3 πολιτικά Τμήματα οι υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης και οικογενειακού δικαίου προσδιορίζονται πάντοτε κατά προτίμηση.
  2. Στα ποινικά Τμήματαπροσδιορίζονται κατά δικάσιμο έως έξι (6) υποθέσεις για κάθε υπηρετούντα Αρεοπαγίτη. Στις τυχόν δικασίμους του Ιουνίου οι υποθέσεις αυτές περιορίζονται σε πέντε (5) το πολύ για κάθε υπηρετούντα Αρεοπαγίτη.
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσδιορίζονται επιπλέον από τον Πρόεδρο πολιτικού Τμήματος έως δύο (2) υποθέσεις κατά δικάσιμο. Σε όμοιες περιπτώσειςoΠρόεδρος ποινικού Τμήματος, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα, μπορεί να ορίζει έως πέντε (5) επιπλέον υποθέσεις κατά δικάσιμο. 4. Πολιτικές ή ποινικές υποθέσεις που αναβάλλονται μπορεί να προσδιορίζονται και πέραν από τον προβλεπόμενο στις παραγράφους 1 και 2 αριθμό έως δύο (2) επιπλέον για κάθε Αρεοπαγίτη.

Η λειτουργία της Γραμματείας του Αρείου Πάγου

Η Γραμματεία αποτελείται από τη Διεύθυνση και 9 Τμήματα, με τον διευθυντή να παρακολουθεί και ελέγχει τη διεξαγωγή κάθε υπηρεσίας της γραμματείας και να συντονίζει τη δράση των τμημάτων της. Δικαιούται να αναθέτει σε προϊστάμενο τμήματος την παρακολούθηση και τον έλεγχο συγκεκριμένων τομέων.

Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου υπαλλήλων (πενταμελούς και επταμελούς) και της διοικητικής Ολομέλειας μπορεί δε να υποβάλλει σε αυτή προτάσεις για θέματα τροποποίησης του κανονισμού, καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας της γραμματείας.

Παράλληλα, βάσει του Κανονισμού εισηγείται στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την τοποθέτηση και μετακίνηση των προϊσταμένων των τμημάτων, καθώς και των υπαλλήλων σε άλλα τμήματα. Συντάσσει τις, κατά το νόμο, εκθέσεις για τους υπαλλήλους της γραμματείας και ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες έχει βάσει των κειμένων διατάξεων.

Στην γραμματεία λειτουργούν τα εξής Τμήματα:

Ι. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ APΧΕΙΟΥ

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ

  1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ
  2. ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
  3. VI. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

VIΙ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

VIII. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΙΧ. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ