Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τα βήματα για την απόκτηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας (25 πιστοποιητικά σε 1) – Τι προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Δικαιοσύνης

Απώτερος στόχος είναι η αποφυγή καθυστερήσεων, η µείωση του διοικητικού βάρους για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και το Δημόσιο, η σηµαντική µείωση της φυσικής παρουσίας σε δηµόσιες επιχειρήσεις.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Τα βήματα για την απόκτηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας (25 πιστοποιητικά σε 1) – Τι προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Δικαιοσύνης

Όλες τις διαδικασίες για την έκδοση του νέου Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Το νέο Πιστοποιητικό, όπως είχε γράψει το dikastiko.gr, έρχεται να ενοποιήσει 25 πιστοποιητικά οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης της χώρας

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας θα εκδίδεται πλέον από τα κατά τόπους αρµόδια ∆ικαστήρια της Χώρας, κατά τους 2 ακόλουθους τύπους:

  •  «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Νοµικά Πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των Σωµατείων και των Συνεταιρισµών και
  •  «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» που αφορά στα Φυσικά Πρόσωπα.

Αναφέρεται ότι για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωµατείων/ συνεταιρισµών και λόγω της πολυποίκιλης νοµοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωµατείου/ συνεταιρισµού τόσο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο (*σωµατεία) όσο και από το αρµόδιο Ειρηνοδικείο (*συνεταιρισµοί).

Αναφορικά µε την πιστοποίηση της δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά στους Συνεταιρισµούς (αρµοδιότητας Ειρηνοδικείου) σηµειώνεται ότι θα ζητείται µόνο το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το αρµόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό διάστηµα έως 31.12.2019. Μετά το πέρας της εν λόγω ηµεροµηνίας αρµόδιο για την έκδοση του προαναφερόµενου Πιστοποιητικού Μεταβολών είναι το ΓΕΜΗ.

Σηµειώνεται ότι στο ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας που αφορά στα νοµικά πρόσωπα και συγκεκριµένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/ κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του νοµικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρµόδιο είναι το ΓΕΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό µεταβολών.

Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρµόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το ΓΕΜΗ. Επίσης, η σχετική αίτηση για την έκδοση του ανωτέρω «Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» θα είναι ενιαία για όλα τα ∆ικαστικά Καταστήµατα, και θα τιτλοφορείται ως «Αίτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας».

Με την έναρξη ισχύος του νέου Πτωχευτικού Κώδικα θα αποσταλεί νέα εγκύκλιος, η οποία θα περιλαµβάνει τις επελθούσες αλλαγές (π.χ. αρµοδιότητα ∆ικαστηρίου).

Πώς εκδίδεται το Πιστοποιητικό

Ειδικότερα ορίζεται πως:

Στα ∆ικαστήρια εντός ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται και θα παραλαµβάνεται από τον αιτούντα επίσης ηλεκτρονικά, µέσω της πλατφόρµας solon.gov.gr, µε τα ακόλουθα βήµατα, ως εξής:

1. Είσοδος στο σύστηµα solon.gov.gr

2. Ταυτοποίηση µέσω κωδικών taxisnet

3. Επιλογή του ενιαίου πιστοποιητικού από την υπάρχουσα λίστα

4. Επιλογή ∆ικαστικού Καταστήµατος

5. Επισύναψη δικαιολογητικού

6. Συµπλήρωση από τον αιτούντα του απαραίτητου πεδίου: κωδικός πληρωµής του σχετικού µεγαρόσηµου, µέσω της εφαρµογής e-paravolo

7. Επιλογή του παραλήπτη (πχ. Πρωτοδικείο Αθηνών)

8. Υποβολή αίτησης

9. Παραλαβή αίτησης από το ∆ικαστικό Κατάστηµα

10. Έλεγχος Πληρότητας

11. Αποστολή του Πιστοποιητικού

12. Παραλαβή του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόµενο, µέσω του συστήµατος solon.gov.gr .

Στα ∆ικαστήρια εκτός ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ

Στα ∆ικαστήρια εκτός ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ και έως ότου δοθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική κατάθεση και παραλαβή πιστοποιητικών, τόσο η αίτηση όσο και η παραλαβή του εν λόγω ενιαίου πιστοποιητικού θα γίνεται µε φυσική παρουσία στη Γραµµατεία του εκάστοτε αρµόδιου ∆ικαστηρίου.

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας που αφορά τόσο Νοµικά όσο και Φυσικά Πρόσωπα, για την έκδοση του οποίου αρµόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο, τίθεται άµεσα σε ισχύ. Τα 25 πιστοποιητικά, που απαιτούνταν μέχρι τώρα, παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το νέο Ενιαίο Πιστοποιητικό.

Οι μελέτες για το νέο ψηφιακό βήμα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «στον τοµέα πολιτικής «∆ικαιοσύνη» έχει συναφθεί Μνηµόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων εκσυγχρονισµού της ∆ικαιοσύνης και την επιτάχυνση των διαδικασιών λειτουργίας της, µε στόχο τη διευκόλυνση του έργου των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και την εξυπηρέτηση του πολίτη, µέσα από τον εκσυγχρονισµό των πληροφοριακών και άλλων υποδοµών, την ψηφιοποίηση και απλούστευση των πάσης φύσεως διαδικασιών, προς µείωση του διοικητικού φόρτου, µε επακόλουθη εξοικονόµηση χρόνου και κόστους».

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε μελέτη για την οµογενοποίηση και προτυποποίηση των Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας – Επιχειρηµατικότητας, κατά την οποία «πραγµατοποιήθηκε έρευνα στα κατά τόπους ∆ικαστήρια της Χώρας (Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία), καταγράφηκε µεγάλος αριθµός πιστοποιητικών, τα οποία αφορούν στην επιχειρηµατική/ οικονοµική δραστηριότητα και στην εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα εν λόγω πιστοποιητικά βεβαιώνουν και πιστοποιούν τη δικαστική φερεγγυότητα µίας επιχείρησης, προκειµένου να µπορεί να συµµετέχει σε δηµόσιο διαγωνισµό, να µπορεί να λαµβάνει δάνεια και να µπορεί να συνάπτει επιχειρηµατικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή µε τη δικαστική φερεγγυότητα νόµιµη χρήση».

Από την εν λόγω µελέτη προέκυψε «η πολυπλοκότητα της υφιστάµενης διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα ∆ικαστήρια, για λόγους: µη ύπαρξης διασύνδεσης µε το σύστηµα ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ/ ΣΟΛΩΝ, µη ύπαρξης µηχανογράφησης ή ύπαρξης γραφειοκρατικών ζητηµάτων και σηµαντικών καθυστερήσεων στη χειροκίνητη αναζήτηση του Πιστοποιητικού, δεδοµένου ότι απαιτείται ανθρώπινη παρέµβαση σε πολλά σηµεία της διαδικασίας. Περαιτέρω, παρατηρήθηκε ότι τα αιτούµενα πιστοποιητικά είναι πολυάριθµα και έχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους (κυρίως, αν εκδίδονταν από διαφορετικά ∆ικαστήρια) παρά το γεγονός ότι πιστοποιούν την ίδια πληροφορία, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να δηµιουργείται ανασφάλεια δικαίου και σύγχυση».

Απώτερος στόχος – υπογραμμίζεται – είναι η αποφυγή καθυστερήσεων, η µείωση του διοικητικού βάρους για τον ενδιαφερόµενο πολίτη/ επιχείρηση µε σηµαντική µείωση της φυσικής του παρουσίας σε δηµόσια υπηρεσία, αποφέροντας µείωση και του ενδοδιοικητικού κόστους, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ: Ω1Α2Ω-41Τ

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ