Σάββατο 25 Μαϊου 2024

Γιάννης Καρούζος: Αποχώρηση του εργαζόμενου – Τι να προσέξει ο εργοδότης, τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 4488/2017, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Γιάννης Καρούζος: Αποχώρηση του εργαζόμενου – Τι να προσέξει ο εργοδότης, τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος dikastiko.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 4488/2017, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού.

Η αναγγελία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, είτε α) από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο, υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, είτε β) από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο (μαζί με την έκθεση επίδοσής της), με την οποία τον ενημερώνει, ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης.

Πέραν των θεσπιζόμενων τροποποιήσεων αναφορικά με τη διαδικασία της αναγγελίας (προθεσμίες, έγγραφα κλπ.), καίριας σημασίας αποτελεί η προβλεπόμενη κύρωση σε περίπτωση μη τήρησής της, καθώς με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται πλέον, ότι αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις ανωτέρω υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη. Ωστόσο, δεδομένου ότι η έννομη συνέπεια απορρέει από μία αμιγώς τυπική παράλειψη του εργοδότη, η ανωτέρω διάταξη θεωρείται ότι εισάγει απλώς μία αποδεικτική «διευκόλυνση» υπέρ του εργαζόμενου, ήτοι ένα μαχητό τεκμήριο υπέρ της καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη και όχι τον εργαζόμενο. Στην αντίπερα όχθη βέβαια, το ανωτέρω τεκμήριο λειτουργεί μόνο υπέρ του εργαζόμενου και δεν ισχύει και αντιστρόφως, δηλαδή η τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου εκ μέρους του εργοδότη δεν παράγει «τεκμήριο» οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού.

Περαιτέρω, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

  • Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησής τους στο σύστημα
  • Σε περίπτωση παρέλευσης των προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης του εντύπου σε φυσική μορφή και με ανάλογη εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων περί εκπρόθεσμης υποβολής
  • Σύμφωνα με την ερμηνεία της διάταξης, γίνεται δεκτό, ότι, παρά την υποχρέωση για επίδοση εξωδίκου εντός προθεσμίας τεσσάρων εργασίμων ημερών μετά την αποχώρηση του μισθωτού, σε περίπτωση που ο εργοδότης επιδώσει προγενέστερα εξώδικη δήλωση, με την οποία γνωστοποιεί στον εργαζόμενο, ότι η κατ’ αυτόν οικειοθελής αποχώρηση θα λάβει χώρα σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, ακολούθως δεν απαιτείται νέα επίδοση εξωδίκου, εφόσον βέβαια η ημερομηνία της θεωρούμενης οικειοθελούς αποχώρησης προκύπτει σαφώς από την αρχική εξώδικη δήλωση (είτε ρητώς, είτε ως άπρακτη πάροδος της ταχθείσας από τον εργοδότη προθεσμίας). Στην περίπτωση αυτή, η αναγγελία και η ανάρτηση των εγγράφων θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών από τότε που σύμφωνα με την εξώδικη δήλωση, θα θεωρηθεί από τον εργοδότη ότι έλαβε χώρα η οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού.

*Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου

ΠΗΓΗ: dikigorosergatologos.gr

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ