Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024

Σουζάνα Κλημεντίδη: «Φρένο» σε αναγκαστική εκτέλεση – Ο υπολογισμός των τόκων υπήρξε ιδιαιτέρως δυσχερής

Η υπόθεση που απασχόλησε το Ειρηνοδικείο Ιλίου καθώς κρίθηκε ότι η επίμαχη επιταγή προς πληρωμή είναι άκυρη, καθότι δεν υπήρξε προσδιορισμός του οφειλόμενου ποσού των τόκων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σουζάνα Κλημεντίδη: «Φρένο» σε αναγκαστική εκτέλεση – Ο υπολογισμός των τόκων υπήρξε ιδιαιτέρως δυσχερής dikastiko.gr

Σε πρόσφατη υπόθεση που απασχόλησε το Ειρηνοδικείο Ιλίου κρίθηκε ότι η επίμαχη επιταγή προς πληρωμή είναι άκυρη, καθότι δεν υπήρξε προσδιορισμός του οφειλόμενου ποσού των τόκων και ως εκ τούτου δεν προέκυψε με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης για την οποία διενεργήθηκε η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του οφειλέτη.

Αρχικώς, σημειώνεται ότι η επιδιδόμενη στον οφειλέτη επιταγή της τράπεζας πρέπει να περιέχει: α) περίληψη του δανειστικού συμβολαίου, στο οποίο αναφέρονται οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται το δάνειο και η παραχώρηση της υποθήκης, β) περιγραφή του ενυπόθηκου ακινήτου και γ) σύντομη μνεία του οφειλόμενου ποσού. Από την «περίληψη» του δανειστικού συμβολαίου πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης της επισπεύδουσας και του διωκόμενου οφειλέτη και οι ουσιώδεις όροι του δανείου, ιδίως το ποσό, η διάρκεια, το επιτόκιο, το ποσοστό της τυχόν προμήθειας, οι τυχόν τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή άλλος τρόπος εξόφλησης. Αν η επιταγή αφορά οφειλές από περισσότερες της μιας δανειακές συμβάσεις, πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία αυτά χωριστά για κάθε μία. Η περίληψη αυτή πρέπει να είναι τόσο ορισμένη ώστε ο καθ’ ου να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τα περιστατικά στα οποία θεμελιώνεται, κατά την επιταγή, η οφειλή του, προκειμένου να τα ελέγξει και να προβάλει την τυχόν άμυνά του. Ως «σύντομη μνεία του οφειλόμενου ποσού» νοείται όχι απλώς η συνολική χρέωση, με αναφορά στον συγκοινοποιούμενο τίτλο, αλλά η κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα σαφής και ορισμένη έκθεση, με εξειδίκευση και χαρακτηρισμό των σχετικών κονδυλίων, Πρέπει πάντως η «σύντομη μνεία του οφειλόμενου ποσού» να είναι τόσο σαφής και ορισμένη ώστε ο οφειλέτης να είναι σε θέση να αντιληφθεί τα κονδύλια χρέωσής του ώστε να μπορεί να τα ελέγξει και να αντιτάξει την άμυνά του.

Ειδικότερα, ο ανακόπτων ισχυρίστηκε ότι η επίμαχη επιταγή είναι άκυρη, διότι επιτάχθηκε με αυτή να πληρώσει το συνολικό ποσό των 13.994,80 ευρώ, έντοκα, χωρίς να προσδιορίζεται το ποσό των τόκων που υποχρεούται να καταβάλει.

Από το περιεχόμενο της επιταγής προέκυψε ότι ο ανακόπτων υποχρεώθηκε με αυτή να καταβάλει στην καθ’ ης η ανακοπή το ποσό των 13.994,80 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων. Στην ανωτέρω επιταγή δεν προσδιορίστηκε όμως το οφειλόμενο ποσό των τόκων, με συνέπεια να μην προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση. Η αναγραφή του ποσού των τόκων είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο οφειλέτης να ελέγξει την ακρίβεια του κονδυλίου αυτού ή τυχόν εσφαλμένο προσδιορισμό, ή το παράνομο των τόκων και να το αντικρούσει. Ενόψει του ότι στην προκειμένη περίπτωση ο υπολογισμός των τόκων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, επειδή περιλαμβάνει ανατοκισμό των οφειλόμενών τόκων, είναι απαραίτητη η αναγραφή του ποσού αυτού ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ακρίβειάς του. Η έλλειψη αυτή προκαλεί δικονομική βλάβη στον ανακόπτοντα, η  οποία συνίσταται στην αδυναμία του να αντικρούσει το κονδύλιο αυτό, το ύψος του οποίου δεν γνωρίζει.

Κατόπιν τούτου, έγινε δεκτή η ανακοπή ως προς το σκέλος που προσβάλλει την επιταγή πληρωμής και ακυρώθηκε η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που έλαβε χώρα με την ανωτέρω επιταγή.

*της Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ