Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Σουζάνα Κλημεντίδη: Οφειλές προς το Δημόσιο-Με την έκδοση ατομικής ειδοποίησης δεν ξεκινάει η αναγκαστική εκτέλεση

Σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, η αίτηση αναστολής σε εκτέλεση που δεν έχει ξεκινήσει είναι νόμω αβάσιμη

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σουζάνα Κλημεντίδη: Οφειλές προς το Δημόσιο-Με την έκδοση ατομικής ειδοποίησης δεν ξεκινάει η αναγκαστική εκτέλεση dikastiko.gr

Στη διάταξη του άρθρου 65 του ν. 4978/2022 περί κύρωσης του Κώδικα Είσπραξης δημοσίων εσόδων ορίζονται τα εξής «Πριν από την έναρξη της εκτέλεσης ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της ατομικής ειδοποίησης και κατά του νομίμου τίτλου. Με την ανακοπή επιτρέπεται η προβολή αντιρρήσεων ουσιαστικού ή οικονομικού δικαίου, καθώς και η αμφισβήτηση της ουσιαστικής βασιμότητας της απαίτησης του Δημοσίου εφόσον ο προσδιορισμός της δεν έχει ανατεθεί σε δικαστήρια ή σε διοικητικές επιτροπές που αποφαίνονται με δύναμη δεδικασμένου. Η ανακοπή του οφειλέτη μετά την έναρξη της εκτέλεσης ασκείται για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) αν η εκτέλεση έλαβε χώρα βάσει άκυρου τίτλου είσπραξης, β) αν το χρέος αποσβέστηκε με καταβολή ή συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο η λόγω διαγραφής του και αυτά υποδεικνύονται με έγγραφο, γ) αν το χρέος αποσβέστηκε επιγενόμενα με άλλον τρόπο και η απόσβεση αποδεικνυεται με έγγραφο, δ) αν το χρέος παραγράφηκε, ε) αν αυτός σε βάρος του οποίου επιδιώκεται η είσπραξη ως διάδοχος του υπόχρεου δεν είναι ο κατά τον νόμο υπόχρεος και στ) αν κατά την εκτέλεση έλαβαν χώρα παραλείψεις ή ακυρότητες, υπό τους όρους του άρθρου 67. Κάθε άλλη αμφισβήτηση σχετικά με την ύπαρξη της οφειλής προς το Δημόσιο είναι απαράδεκτη στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Με την επιφύλαξη των άρθρων 216 επ. του ΚΔΔ η ανακοπή του οφειλέτη πριν από την έναρξη της εκτέλεσης ασκείται ενώπιον του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 583 έως 585 του ΚΠολΔ, ενώ μετά την έναρξή της ασκείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση την εκτέλεση. Εφόσον όμως, ασκηθεί ανακοπή κατά της διοικητικής εκτέλεσης, ο οφειλέτης μπορεί με αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αναστολής από το δικαστήριο είναι η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ανακοπής. Μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής μπορεί να χορηγηθεί από το δικαστήριο προσωρινή διαταγή». Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται με σαφήνεια ότι η έκδοση της ατομικής ειδοποίησης δεν επέχει θέση έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης και επομένως η άσκηση ανακοπής πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής ειδοποίησης δεν θεμελιώνει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής, καθόσον τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να αναστείλουν μόνον την αρξάμενη ήδη αναγκαστική εκτέλεση.

Σε πρόσφατη περίπτωση και ειδικότερα στην με αρ. 89/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο αιτών με αίτησή του και επικαλούμενος επείγουσα κατάσταση και επικείμενο κίνδυνο ζήτησε να ανασταλεί η εκτέλεση της ταμειακής βεβαίωσης και να διαταχθεί η διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του, ισχυριζόμενος ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση αυτής.

Όμως, σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, ένα τέτοιο αίτημα ήταν νόμω αβάσιμο, καθότι με μόνη την επίδοση στον αιτούντα της επίδικης ταμειακής βεβαίωσης, δεν υφίσταται ακόμη διοικητική εκτέλεση και ως εκ τούτου δεν νοείται η αναστολή της.

*Της Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ