Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Σουζάνα Κλημεντίδη: Αναγνώριση δεδικασμένου από αλλοδαπό δικαστήριο σχετικά με απαιτήσεις εργαζομένου

Η πρόσφατη περίπτωση της με 1026/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σουζάνα Κλημεντίδη: Αναγνώριση δεδικασμένου από αλλοδαπό δικαστήριο σχετικά με απαιτήσεις εργαζομένου dikastiko.gr

Με το Ν 2311/1995 «Κύρωση Συμβάσεως δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας», κυρώθηκε και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Μαΐου 1993. Η ανωτέρω Σύμβαση, λόγω της διεθνούς συμβατικής προέλευσής της, αναπτύσσει στην ελληνική έννομη τάξη αυξημένη τυπική ισχύ με βάση το προαναφερθέν άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος, κατισχύοντας κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, καθώς και των διατάξεων του εσωτερικού δικονομικού δικαίου που αφορούν την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης, δηλαδή των άρθρων 323, 780 και 905 ΚΠολΔ τα οποία, άλλωστε, επιφυλάσσονται ρητά υπέρ των διεθνών συνθηκών. Περαιτέρω, με το άρθρο 23 § 1α της Σύμβασης αυτής ορίζεται ότι: «Υπό τους όρους που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν και θα εκτελούν στο έδαφός τους τις ακόλουθες αποφάσεις που εκδόθηκαν στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους: α) αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με αστικές, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις». Το άρθρο 24 της ιδίας Σύμβασης ορίζει ότι: «οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 θα αναγνωρίζονται και θα εκτελούνται, αν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Αν κατά τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση, η τελευταία αυτή απέκτησε ισχύ δεδικασμένου και είναι εκτελεστή, β) Αν κατά τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου ζητείται η εκτέλεση, το δικαστήριο του Μέρους αυτού δεν είναι αποκλειστικά αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση, γ) Αν o διάδικος που ερημοδίκησε και που δεν μετέσχε στη διαδικασία είχε κληθεί εμπρόθεσμα και με τον προσήκοντα τρόπο ή αν ο διάδικος που δεν εμφανίσθηκε και που δεν είχε την ικανότητα να παρίσταται σε δικαστήριο μπόρεσε να αντιπροσωπευθεί νόμιμα. Η κλήση με θυροκόλληση δεν λαμβάνεται υπόψη, δ) Αν η απόφαση δεν είναι αντίθετη με προηγούμενη απόφαση που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, μεταξύ των ίδιων Μερών, σχετικά με το ίδιο αντικείμενο και επί της ίδιας ουσίας και που εκδόθηκε από δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου η απόφαση πρέπει να αναγνωρισθεί ή εκτελεσθεί ή αν καμιά αγωγή δεν έχει εγερθεί προηγούμενα ενώπιον του δικαστηρίου του Συμβαλλόμενου αυτού Μέρους για την ίδια υπόθεση, ε) Αν η αναγνώριση και η εκτέλεση της αποφάσεως δεν είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη ή προς τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου πρέπει να λάβουν χώρα η αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης». Έτσι, βάσει της Συμβάσεως αυτής μεταξύ των θετικών προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για την αναγνώριση της εκτελεστότητας ή του δεδικασμένου μιας απόφασης που εκδόθηκε στη Δημοκρατία της Αλβανίας, είναι ο διάδικος που ερημοδίκησε να είχε κληθεί εμπρόθεσμα και κατά τον προσήκοντα τρόπο.

Εν προκειμένω, ο αιτών εξέθεσε ότι έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, η συσταθείσα υπό το αλβανικό δίκαιο εταιρεία με έδρα τα Τίρανα Αλβανίας ανέλαβε έναντι του Αλβανικού Δημοσίου την κατασκευή οδικού άξονα. Ο ίδιος απασχολήθηκε στο έργο της ως άνω κοινοπραξίας, ωστόσο δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, οι ανωτέρω εταιρίες ανέλαβαν την υποχρέωση να του καταβάλουν ένα χρηματικό ποσό, κάτι που ουδέποτε έγινε. Ο ίδιος, λόγω μη τήρησης της ως άνω συμφωνίας άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου της δικαστικής περιφέρειας των Τιράνων αγωγή, επί της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση, ερήμην των εκεί εναγομένων αλλά κατόπιν νομίμου κλητεύσεως τους, ήτοι της κοινοπραξίας όσο και του υποκαταστήματος της εταιρίας, δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκαν να του καταβάλουν το αιτούμενο ποσό εις ολόκληρον. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε η παραπάνω τελεσίδικη απόφαση να κηρυχθεί εκτελεστή στην Ελλάδα.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η παραπάνω απόφαση αφορά αστική υπόθεση και λόγω μη άσκησης εφέσεως έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου κατά το αλβανικό δίκαιο. Ακόμη, από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν αποδείχθηκε η αντίθεση της ανωτέρω απόφασης με προηγούμενη απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, μεταξύ των ίδιων μερών, σχετικά με το ίδιο αντικείμενο και επί της ίδιας ουσίας ή ότι εκτελεσθεί ή ότι έτερη αγωγή έχει εγερθεί προηγουμένως ενώπιον ελληνικού Δικαστηρίου για την ίδια υπόθεση. Τέλος, όπως κρίθηκε, η αναγνώριση και η εκτέλεση της αποφάσεως δεν είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη ή προς τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας της Ελλάδος. Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, πρέπει να αναγνωριστεί το δεδικασμένο που απορρέει απόφαση του Δικαστηρίου της δικαστικής περιφέρειας των Τιράνων της Δημοκρατίας της Αλβανίας και η ως άνω απόφαση πρέπει να κηρυχθεί εκτελεστή στην Ελλάδα.

*Της Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ