Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ξεκινούν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της OLAF – Ποιες είναι οι προυποθέσεις

Οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν πείρα στην άσκηση ανώτερων δικαστικών καθηκόντων ή καθηκόντων έρευνας ή ανάλογων καθηκόντων.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Ξεκινούν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της OLAF – Ποιες είναι οι προυποθέσεις

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Μεταξύ άλλων οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν πείρα στην άσκηση ανώτερων δικαστικών καθηκόντων ή καθηκόντων έρευνας ή ανάλογων καθηκόντων στους τομείς δραστηριότητας της Υπηρεσίας ενώ η θητεία τους είναι πενταετής και δεν ανανεώνεται.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για διορισμό μελών της επιτροπής εποπτείας OLAF

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η πρόσκληση:

  1.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Η επιτροπή εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αποτελεί όργανο που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) με σκοπό την τακτική παρακολούθηση της εκτέλεσης των ερευνητικών καθηκόντων της Υπηρεσίας, προκειμένου να ενισχύσει την ανεξαρτησία της κατά την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Παρακολουθεί ιδίως τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων και τη διάρκεια των ερευνών.

Η επιτροπή εποπτείας απευθύνει στον γενικό διευθυντή της OLAF γνωμοδοτήσεις, καθώς και συστάσεις κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους απαιτούμενους πόρους για τη διενέργεια του ερευνητικού έργου της Υπηρεσίας, τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας σε θέματα ερευνών και τη διάρκεια των ερευνών.

Οι εν λόγω γνωμοδοτήσεις εκδίδονται με δική της πρωτοβουλία, κατόπιν αιτήματος του γενικού διευθυντή ή κατόπιν αιτήματος θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζουν τις διεξαγόμενες έρευνες.

Η Επιτροπή παρέχει γραμματειακή στήριξη στην επιτροπή εποπτείας και εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία της.

Η επιτροπή εποπτείας αποτελείται από πέντε ανεξάρτητα μέλη με πείρα στην άσκηση ανώτερων δικαστικών καθηκόντων ή καθηκόντων έρευνας ή ανάλογων καθηκόντων στους τομείς δραστηριότητας της Υπηρεσίας. Τα μέλη της διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή με κοινή συμφωνία. Ξεκινούν οι αιτήσεις για διορισμό μελών της επιτροπής εποπτείας OLAF

Η απόφαση περί διορισμού των μελών της επιτροπής εποπτείας περιλαμβάνει επίσης εφεδρικό κατάλογο για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής εποπτείας για το υπόλοιπο της θητείας τους σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας.

Η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής εποπτείας είναι πενταετής και δεν ανανεώνεται. Μετά τη λήξη της θητείας τους, τα μέλη της επιτροπής εποπτείας παραμένουν εν υπηρεσία έως ότου αντικατασταθούν. Αντικαθίστανται εναλλάξ τρία και δύο μέλη με σκοπό τη διαφύλαξη της πείρας της επιτροπής εποπτείας.

Εκτιμάται ότι τα μέλη της επιτροπής εποπτείας θα πρέπει να αφιερώνουν περίπου 3 ημέρες τον μήνα στις συνεδριάσεις και την προετοιμασία. Σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Επιτροπής τα μέλη της επιτροπής εποπτείας λαμβάνουν ημερήσιο επίδομα που αναλογεί στο 1/22 του βασικού μισθού υπαλλήλου στο πρώτο κλιμάκιο του βαθμού AD14 (2) (3) για κάθε ημέρα εργασίας και αποζημιώνονται για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους.

  1.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

—να είστε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαύετε πλήρως των πολιτικών σας δικαιωμάτων·

—να μην ασκείτε πολιτικά καθήκοντα κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας, ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

—να μην είστε μέλος ή μέλος του προσωπικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας·

—να μην είστε, κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας, μέλος εθνικής υπηρεσίας για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013·

—να έχετε άριστη γνώση δύο επίσημων γλωσσών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων σας (θα πρέπει να αναφέρετε επίσης το επίπεδο των γνώσεών σας σε άλλες επίσημες γλώσσες).

  1.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.1.   Επαγγελματικά κριτήρια

Να διαθέτετε σχετική επαγγελματική πείρα σε ανώτερο επίπεδο τουλάχιστον 10 ετών, και συγκεκριμένα:

-επαγγελματική πείρα κατά προτίμηση κατά την άσκηση εισαγγελικών ή δικαστικών ή δικηγορικών ή ελεγκτικών ή ερευνητικών καθηκόντων, με ειδίκευση σε θέματα απάτης, διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων (συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της ΕΕ), που να περιλαμβάνει κατά προτίμηση την άσκηση σημαντικών διευθυντικών αρμοδιοτήτων σχετικών με την επιτροπή εποπτείας,

Ξεκινούν οι αιτήσεις για διορισμό μελών της επιτροπής εποπτείας OLAF

freepik

και/ή

—πρακτική ή ακαδημαϊκή εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του ποινικού και/ή διοικητικού δικαίου όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ,

και/ή

-πρακτική ή ακαδημαϊκή εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις διοικητικές έρευνες.

3.2.   Προσωπικά κριτήρια

—να έχετε πολύ καλή γνώση του έργου της OLAF,

—να διαθέτετε πολύ καλή γενική γνώση των θεσμικών οργάνων, των πολιτικών, του νομικού πλαισίου και των μεθόδων εργασίας της ΕΕ,

—να έχετε τη διαθεσιμότητα που απαιτείται ώστε να εκτελείτε τα καθήκοντά σας με αποτελεσματικό τρόπο (περίπου 3 ημέρες τον μήνα για συνεδριάσεις και προετοιμασία)·

  1.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση cvOnline (4).

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που παρατίθενται στο σημείο 2 ανωτέρω. Εάν δεν πληροίτε οποιαδήποτε από τις εν λόγω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, θα αποκλειστείτε αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Για να εγγραφείτε πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενημερώσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες). Το βιογραφικό σημείωμα και η επιστολή σας εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλείστε να προσδιορίσετε όλες τις γλώσσες της ΕΕ τις οποίες γνωρίζετε και το αντίστοιχο επίπεδο γνώσεών σας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα (5).

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι η αίτησή σας καταχωρίστηκε. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί.

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ηλεκτρονικά. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πορεία της αίτησής σας.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα, θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν, προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και των θεσμικών οργάνων, τυχόν συνεντεύξεις κριθούν απαραίτητες από την επιτροπή επιλογής θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα (6).

Προθεσμία

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Μετά τις 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε θερμά να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.

  1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για όλες τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα λάβει.

Μια μεικτή επιτροπή επιλογής από ίσο αριθμό μελών για κάθε θεσμικό όργανο θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν και θα προτείνει από κοινού πίνακα πέντε υποψηφίων που θα διοριστούν ως μέλη με κοινή συμφωνία και εφεδρικό κατάλογο τουλάχιστον επτά υποψηφίων.

Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα εκδώσουν την απόφαση διορισμού με κοινή συμφωνία για τα πέντε μέλη της επιτροπής εποπτείας της OLAF καθώς και για τον εφεδρικό κατάλογο που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον επτά ονόματα.

Κατά γενικό κανόνα, τα πρόσωπα που θα επιλεγούν είτε θα διοριστούν ως μέλη της επιτροπής εποπτείας της OLAF είτε θα συμπεριληφθούν στον εφεδρικό κατάλογο. Τα θεσμικά όργανα θα επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, αλλά πριν από την έκδοση της απόφασης διορισμού, σχετικά με τη δυνατότητά σας να εγγραφείτε στον εφεδρικό κατάλογο.

Με σκοπό την εναλλάξ αντικατάσταση των μελών της επιτροπής εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η θητεία των δύο μελών θα αρχίσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η θητεία των άλλων τριών μελών θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2022.

  1.   ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχονται υποψηφιότητες ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή την κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την υπαγωγή σε εθνική μειονότητα, την ιδιοκτησία, την καταγωγή, αναπηρία, την ηλικία, ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

  1.   ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων σας, θα κληθείτε να δηλώσετε ότι θα ενεργείτε με αμεροληψία υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και ότι δεν έχετε συμφέροντα τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία σας.

  1.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων γίνεται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Η μέριμνα αυτή αφορά ιδίως την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2223 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2020 (ΕΕ L 437 της 28.12.2020, σ. 49).

(2)  22 είναι ο μέσος αριθμός εργάσιμων ημερών ανά μήνα.

(3)  Μπορείτε να συμβουλευτείτε την ετήσια επικαιροποίηση του 2020 στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211%2801%29&from=FR

(4)  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces

(5)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

(6)  Η επιτροπή επιλογής φροντίζει να μη δοθεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στα πρόσωπα που είναι φυσικοί ομιλητές της αγγλικής.

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ